Svensk kvinnorörelse

Berättelsen om svensk kvinnorörelse från 1800-talets kvinnosak till dagens feministiska organisationer, är en berättelse om kvinnors kamp mot en patriarkal ordning. Kvinnor har startat och drivit rörelsen framåt, och har genom detta lyckats skapa sig ett ökat handlingsutrymme. Men inom kvinnorörelsen har också män från första början varit representerade.

Feminismens relation till män är ett alltjämt aktuellt dilemma. Organisationer, som innefattar både kvinnor och män, tenderar nämligen att spegla den organisering av över- och underordning som finns i resten av samhället. Detta faktum sätter jämställdhetsrörelser i en svår situation då dessa, liksom andra organisationer, kan komma att reproducera den könsmaktsordning som organisationen i sig uttryckligen vill upphäva. Det här sätter fingret på den paradox som finns konstituerad inom feminismen, där kön både ska och inte ska räknas.

Synen på män som möjliga feministaktivister har varierat under åren, men kvinnorörelsen har alltsedan dess begynnelse mer eller mindre tvingats använda sig av män i kampen för kvinnors rättigheter. Männens motstånd har manat fram alternativa strategier och organisationsformer från kvinnors sida, som till syvende och sist fått spela på männens villkor. Att samarbeta med män har ofta varit en framgångsrik strategi, inte minst inom 1800-talets kvinnosak. Denna uppstod under 1850-talet och kan ses som den moderna kvinnorörelsens första skede. Kvinnors institutionella och ekonomiska makt var under den här tiden i stort sett obefintlig och kvinnosaksaktivisterna arbetade bland annat med reformer för att utöka ogifta kvinnors försörjningsmöjligheter. Bland de mer kontroversiella frågorna fanns ifrågasättandet av gifta kvinnors situation och målsmanskapets upphävande. Den tidiga svenska kvinnorörelsen engagerade ett förhållandevis stort antal män. Dessa män var inte bara en oundviklig strategi för att kvinnorna skulle kunna flytta fram sina positioner. Enligt idéhistorikern Ulla Manns, som skrivit om mäns deltagande i 1800-talets kvinnosak, är liberalfeminism en väl passande beteckning på tidig svensk kvinnorörelse. I de liberala tankeströmningar som präglade kvinnosaken hade man en positiv syn på samorganisering mellan könen. Att så många män deltog i rörelsen störde inte eftersom det var idéerna som stod i centrum för kampen.

  1. Johannes Norberg

    Intressant, alltid bra med fler åsikter.

    //Johannes

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>