Category Archives: marknadsföring

Vad marknadschefen behöver veta om marknadsföring på sökmotorer!

Med innehållet på denna sida vill vi ge en introduktion till vad man behöver veta om marknadsföring på sökmotorer.

Bakgrunden till detta är att när vi diskuterar uppdrag med potentiella kunder så har man svårt att avgöra skillnader mellan de olika företag som lämnat offert. Prisbilden kan variera stort och innehållet likaså. Materialet på denna sida ska hjälpa dig som köpare av tjänster inom marknadsföring på sökmotorer att ställa rätt typ av frågor och lättare kunna ställa offert mot offert.

De fyra grundstenarna vid sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring är ett samlingsbegrepp för områdena sökmotoroptimering och sponsrade länkar (annonser).

Synlighet

Skapar kvalificerad och relevant trafik till webbplatsen.

Funktionalitet

Möjliggör för företaget att erhålla och behålla besökare på webbplatsen.

Lojalitet

Ökar förståelsen och en kunskapen om webbplatsens besökare.
Ekonomi
Ska tillgodose företagets önskade avkastning på sin investering i webbplatsen.

Livscykeln vid sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering handlar om att genomföra en rad åtgärder på de direkta sidorna på webbplatsen. Alla företag som säger att man inte behöver åtgärda webbplatsens sidor arbetar med metoder som strider mot sökmotorernas riktlinjer och det kan inte anses som sökmotoroptimering. Ofta handlar det om att köpa trafik via specifika sökord vilket är att anse som ett försök att manipulera sökmotorerna.

Steg 1 – Analys av nuläget

Sökmotoroptimering
Sökmotoroptimering innebär en rad åtgärder som omfattar åtgärder på webbplatsens alla sidor. Allt från att skapa en fungerande navigering till att utveckla ett bra innehåll.

Användarvänlighet och tillgänglighet

I allt arbete så ska man i första hand ta hänsyn till den fysiska besökarens upplevelse av webbplatsen – användarvänlighet och tillgänglighet. För sökmotorerna handlar det om att kunna navigera på webbplatsen och att kunna indexera inenhållet på webbplatsens sidor. Interagerande och kommunikation
Vill ni som företag visa samma innehåll till de som besöker webbplatsen uprpepade gånger och till de som besöker den för första gången? Att kunna interagera med besökaren och på så vis kommunicera rätt budskap vid rätt tidpunkt är av vikt för att kunna erbjuda ett bra innehåll.Bevakning av webbplatsen
Bevakning av webbplatsen innebär att man övervakar utvecklingen och driftstatusen. En webbplats med upprepade störningar i driften upplevs av sökmotorerna som mindre tillförlitlig.

Steg 2 – Genomförande

Själva genomförandefasen omfattar de steg man vidtar för att uppnå en bra sökmotoroptimering. Kom ihåg att om ett företag erbjuder en lösning som inte omfattar några åtgärder på webbplatsens sidor så är det med stor sannolikhet en extern lösning där förfarandet kan liknas med att man hyr in trafik så länge man betalar till företaget.

Skapa trafik

Trafik skapas genom att ha bra sökmotoroptimerad webbplats som har en bred träffbild för olika typer av sökfraser på sökmotorerna. En viktig aspekt är antalet ingående länkar och vart dessa länkar kommer ifrån (hög relevans).Erhåll besökare
Trafik till webbplatsen är en sak och att erhålla besökare en annan sak. För att erhålla besökare måste webbplatsens olika sidor ha ett bra innehåll som tilltalar besökaren. Här handlar det mycket om att välja rätt ord på rätt plats.Skapa lojalitet till besökarna
Bra erbjudanden och möjligheten att lätt skapa en relation till företagat är två områden mna kan arbeta med. Lätt att anmäla sig till företagets nyhetsbrev eller RSS flöde.Avkastning på investering
Som företag vill man se en avkastning på sin investering. Mätbara mål ska anges som går att knyta till företagets investering. Kostnaden per nytt prospekt kan vara ett mättal som kan ställas i relation till andra vägar företaget använder för att hitta nya kunder.

Steg 3 – Resultat

Ovanstående åtgärder och steg leder till ett antal mätbara resultat.

Synlighet

Synligheten kan mätas i förbättrad synlighet på olika sökfraser hos sökmotorerna och antalet besökare till webbplatsen.

Funktionalitet

Ett större antal indexerade sidor hos sökmotorerna och en ökad träffbild vid sökningar på sökmotorerna visar att webbplatsen möter sökmotorernas krav på funktionalitet. Målet för besökaren är att mäta hur bra webbplatsen upplevs av besökaren. Hittar besökarna enkelt det de söker?Lojalitet
Hur många nya abonnenter har vi fått till nyehtsbrevet? Hur många nya kunder?

Ekonomi

Mål som kan mätas i ekonomiska termer. Kvantitativa mål.Varför sökmotoroptimera webbplatsen?

Varför ska man bry sig om att sökmotoroptimera webbplatsen när det finns företag som erbjuder lösningar som skapar trafik till webbplatsen utan att behöva ändra på webbplatsens sidor?

En sökmotoroptimerad webbplats är och förblir även efter att sökmotoroptimeringsföretaget genomfört arbetet:
Lätt att hitta både för besökare och sökmotorer snabb att ladda ner. Inga tunga sidor som förstör upplevelsen för besökarna. Tillgänglig för alla. Såväl fysiska besökar som sökmotorer kan lätt tillgodogöra sig innehållet på webbplatsen. Tänk även på de som surfar med hjälp av olika hjälpmedel.Lätt att använda och genomföra transaktioner på. För att skapa en lojalitet till besökaren behöver webbplatsen vara lätt att genomföra den avsikt som gjorde att besökaren kom till webbplatsen.Interaktiv. Olika innehåll för olika besökare. Kampanjer!Laglig! Men även utformad så att den följer etiska riktlinjer.Lönsam! Varför ska vi annars ha en webbplats?Några konkreta fördelar med sökmotormarknadsföring

Som företag kan man kapa sina kostnader för att erhålla nya kunder samtidigt som man ökar antalet förfrågningar.

Som företag kan man öka sina förfrågningar utan att öka marknadsföringsbudgeten. Omfördela budgeten.

Som e-handels företag kan man öka sin försäljning utan att öka marknadsföringsbudgeten.

Först presenteras de olika stegen vid en sökmotormarknadsföringskampanj. Sedan beskrivs dessa med ett exempel på innehåll i de olika stegen.
Strategisk planering
Grundläggande webbanalys
Sökmotoroptimering
Sökmotormarknadsföring (sponsrade länkar)

Användarvänlighet och tillgänglighet
Analysera och utveckla kundrelationer
Optimera innehåll
Övervakning av webbplatsen
Spåra besökare och beteenden
Grundläggande webbanalys
Insamling av data från sökmotorer
Vad frågar era framtida kunder efter?
Utgör grunden för en bra optimering
Mäta efterfrågan och medvetenhet
Definiera marknadsbudskapet
Identifiera nya möjligheter
Sökmotoroptimering
Synlighet via sökmotorer
Taggar, mallar, länkar och navigering
Anmälan sökmotorer och kataloger
Övervakning och underhåll
Trafiken till webbplatsen kostar inget!

Det går inte att fullt ut kontrollera resultatet! (Sökmotorernas algoritmer för hur man avgör hur relevant en webbplats är i förhållande till en sökning och andra webbplatser hålls hemliga av sökmotorerna själva.)